ความเห็นเรื่องสิกขาบท 150 ข้อ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา (สิงหาคม พ.ศ. 2554) – พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

    หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำอธิบายข้อกระทู้ว่าสิกขาบทของพระภิกษุตามพระไตรปิฎกมีเพียง 150 สิกขาบทเท่านั้น หาได้มี 227 สิกขาบทตามที่คณะสงฆ์ท่านถือปฏิบัติกัน มีผู้สนใจใคร่รู้นำประเด็นนี้ไปถามพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้เป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีและพระไตรปิฎกที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์

    ท่านได้เมตตาอธิบายประเด็นนี้ ว่าความเข้าเรื่องสิกขาบทมีเพียง 150 สิกขาบทนั้น เป็นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการแปลภาษาบาลี หาใช่ความจริงไม่ ท่านยกคำอธิบายโดยอ้างอิงหลักไวยากรณ์การแปลภาษาบาลี อย่างชัดเจน เว็บวัดคอนคอร์ดขออนุโมทนาในความเมตตาของท่านที่มาช่วยทำความกระจ่างในประเด็นนี้

Click ที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/576

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *