เกี่ยวกับวัด


วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณและเป็นอนุสรณ์สถานแด่ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในวัดสาขาอย่างเป็นทางการของวัดอโศการามจำนวนไม่กี่แห่งในต่างแดน

พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส พรรษา 46 ( 2564) เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร ท่านอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตที่วัดอโศการามในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 จึงดำริเลือกนามอันเป็นมงคลของวัดนี้มาจากนามฉายาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) แห่งวัดอโศการาม

วัดพุทธธัมมธโร (Wat Buddhadhammadharo)
ตั้งอยู่เลขที่ 1217 Babel Lane. Concord, CA94518 ซึ่งมีพื้นที่ 0.39 เอเคอร์ แบ่งออกเป็นสองอาคาร คือ ที่พักสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ โดยมีพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เป็นพระประธานวัดประวัติความเป็นมา
จุดประกายสืบเนื่องมาจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และคณะศรัทธาชาวเมือง Concord-Oakland-San Francisco และบริเวณใกล้เคียง มีความต้องการสร้างวัดธรรมยุตในเขตซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูต ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรในต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่างๆ

ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

วัดพุทธธัมมธโร เดิมชื่อวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เพราะตั้งชื่อตามสถานที่วัดตั้งอยู่คือเมืองโอคแลนด์ (Oakland) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ใหม่ที่เมืองคองคอร์ด (Concord) จึงได้ตัดชื่อเมืองออกไปให้เหลือแต่คำว่า “พุทธธัมมธโร”

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2548 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีมติรับวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นวัดลำดับที่ 44 ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และอนุมัติให้พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัด
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2549 พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร)
 • วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งใหม่ชั่วคราวประมาณ 1 เดือน (โดยความอุปถัมภ์ของคุณพรรณี อุปฮาต และคุณเสนาะ สินโพธิ์) ณ อาคารเลขที่ 55 Bayview. Bay Point, CA 94565 ซึ่งในระหว่างนี้คุณโอฬาร แฮนดี้ และคณะกรรมการสร้างวัด ณ สถานที่แห่งใหม่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มาโดยลำดับจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2550
  ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เป็นวัดพุทธธัมมธโร(WatBuddhadhammadharo)อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2550
  พระสงฆ์ได้ย้ายเข้าพักและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสถานที่มีความเหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะพื้นที่ในการรองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดอย่างเพียงพอ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นโดยลำดับ
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2550
  ทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาเอนกประสงค์ และจัดงานประชุมสามัญประจำปีของวัดครั้งที่ 1/2550
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2550
  มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูป คือ
  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาส)
  พระมหาบรรลือ ฐานิสสโร ป.ธ. ๘ (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
  หลวงพ่อโชคชัย อิสฺสรเตโช (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
  พระอานุภาพ จิรวํโส (ลาสิกขา)
  และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (ปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมาราม)
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550
  งานกฐินสามัคคีครั้งแรกที่สถานที่ใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 • ปัจจุบัน 2555
  มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 2 รูป คือ
  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาส)
  และพระอาจารย์ศิริชัย มารชิโน
  ทางด้านศาสนวัตถุ
  เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างใหม่ จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่หลายประการ (1) ที่พักพระสงฆ์ มีขนาด 1,141 sq. ft (2) ศาลาเอนกประสงค์ มีขนาด 550 sq. ft. ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้เป็นศูนย์การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามและคงทนถาวร จึงได้ดำเนินการต่างๆ เช่น ปูพื้นศาลา ทาสีอาคาร และลาดพื้นปูนซีเมนต์ ฯลฯ มาโดยลำดับ

  ทางด้านศาสนบุคคล
  ฝ่ายบรรพชิต มีพระสงฆ์และพระธรรมทูต มาปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก และข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเป็นแบบแผนในการปกครองของวัด มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารพัฒนาในกิจการต่างๆ ของวัด รวมทั้งพระลูกวัดได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทางวัดได้กำหนดกิจวัตรประจำวันที่สำคัญมีดังนี้

  06:00 น. ทำวัตรเช้าและเจริญเมตตาภาวนา

  10:00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต

  10:30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

  18:30 น. ทำวัตรเย็นและเจริญเมตตาภาวนา

  ฝ่ายคฤหัสถ์ มีคณะกรรมการบริหารวัดช่วยดูแลจัดการเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางวัดได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยยึดหลักสามัคคีธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

  ทางด้านศาสนพิธี
  ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปี ทางวัดได้กำหนดงานงานบำเพ็ญบุญกุศล ที่สำคัญดังนี้คือ งานบุญวันขึ้นปีใหม่, งานบุญวันมาฆบูชา, งานนมัสการพระพุทธเมตตาพิชิตมาร (พระประธานวัด), งานบุญวันวิสาขบูชา, งานบุญผ้าป่าบูชาคุณแผ่นดิน, งานวันอาสาฬหบูชา, งานบุญวันเข้าพรรษา, งานวันแม่, งานบุญวันสารท, งานวันออกพรรษา, งานบุญกฐินสามัคคี, งานวันพ่อ

  ทางด้านศาสนธรรม
  ทางวัดมุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการแจกหนังสือและเทปธรรมะ (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นธรรมวิทยาทาน