วันมาฆะบูชา 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดพุทธธัมธโร 1217 Babel Ln, Concord, CA 94518 CA 95838

ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ท่านสามารถร่วมบุญได้ในหลายช่องทางดังต่อไปนี้

  1. ท่านสามารถโอนเงินตรงไปที่วัดผ่านทาง Zelle : watconcord.ca@gmail.com
  2. Check : payable to “wat Buddhadhammadharo”
    ส่งไปยังที่อยู่ 1217 Babel lane, Concord, CA 94518
  3. Donate ผ่านทางหน้าเฟสบุ๊คเพจของทางวัด https://www.facebook.com/watbuddhadhammadharo
  4. ร่วมบุญผ่าน Paypal ผ่าน link scan QR code ตามภาพด้านล่าง
ประวัติวันมาฆบูชา

ประวัติวันมาฆบูชา เริ่มต้นขึ้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปปฏิบัติพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตาเสร็จสิ้นแล้ว พระองค์ได้เดินทางกลับมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ไปเป็นเวลา 9 เดือน ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ในเวลาบ่าย พระอรหันตสาวก ได้เดินทางเข้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

           ณ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อันประกอบไปด้วย คณะศิษย์ของชฎิล 3 พี่น้อง จำนวน 1,000 รูป และคณะของพระอัครสาวก  จำนวน 250 รูป รวมจำนวน 1,250 รูป โดยในจำนวนนี้มิได้นับรวมชฎิล 3 พี่น้องและอัครสาวกทั้ง 2 ซึ่งการเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆฤกษ์นี้ นับเป็นการเข้าประชุมของพระอรหันต์ผู้เป็นมหาสังฆนิบาติ และประกอบด้วยองค์ประกอบอัศจรรย์ทั้ง 4 ประการที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาตอันประกอบไปด้วย

  1. พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
  2. พระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือการเป็นพระสงฆ์โดยได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  3. พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
  4. วันที่พระสงฆ์มาประชุมตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี โดยอาจเรียกวันนี้เป็นอีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

กำหนดการทำบุญวันมาฆบูชา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *