28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สารคดี  ’28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์’ กล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของพระกรรมฐาน 28 รูป อันน่ายกย่อง หนังสือยังแสดงภาพอัฐิของท่านเหล่านี้ที่ได้กลายเป็นพระธาตุ ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาแล้ว ถือว่าการที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุคือประจักษ์พยานทางวัตถุที่ยืนยันว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นๆ ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้ว พระธาตุของพระเกจิอาจารย์สายป่า 28 รูปนี้ได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม  (จัดทำโดยคณะพระมหาธีรนาถ วัดป่าภูผาสูง)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *