๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร

เสียงอ่านหนังสือที่พรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติ ในครั้งพุทธกาล จำนวน ๕๕ ตอน ตั้งแต่เริ่มประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา พร้อมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ ตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *