สัปปุริสธรรม 7 — ธรรมของสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผู้ดี — Sappurisa-dhamma: qualities of a good man; virtues of a gentleman

1. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ — Dharmannutta: knowing the law; knowing the cause
2. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล — Atthannuta: knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence
3. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน — Attannuta: knowing oneself
4. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ — Mattannuta: moderation; knowing how to be temperate; sense of proportion
5. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล — Kàlannutà: knowing the proper time; knowing how to choose and keep time
6. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท — Parisannutà: knowing the assembly; knowing the society
7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล  — Puggalannutà: knowing the individual; knowing the different individuals

ภิกษุผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7 ข้อนี้ ชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยสังฆคุณครบ 9 แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ 

 {jcomments on}

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.