Article Index

(English Teachings) พระอาจารย์เจฟฟรี่ ฐานิสสโร ถือกำเนิดในนาม เจฟฟรี่ เดอกราฟ ในปี พ.ศ. 2492 ท่านมีโอกาสศึกษาพระธรรมเรื่องอริยะสัจสี่ตอนมัธยมปลาย ช่วงที่โดยสารเครื่องบินกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ภายหลังจากที่ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านประวัติศาสตร์ของภูมิปัญญายุโรป จากโอเบอร์ลิน คอลเลจ ท่านเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งท่านได้เริ่มฝึกหัดการทำสมาธิกับท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ซึ่งเป็นศิษย์คนสำคัญของท่านพ่อลี ธัมมธโร ต่อมาท่านได้อุปสมบทในปี พ.ศ. 2519 ที่วัดอโศการาม ของท่านพ่อลี ซึ่งหลานชายของท่านพ่อลี พระเทพโมลี(สำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาท่านมาจำพรรษาที่วัดธรรมสถิตย์ จังหวัดระยอง ที่ท่านยังอยู่อบรมกับท่านพ่อเฟื่อง

ก่อนที่ท่านพ่อเฟื่องจะมรณะภาพในปีพ.ศ. 2529 ท่านแสดงความประสงค์ที่แต่งตั้งพระอาจารย์เจฟฟรี่ ฐานิสสโร เป็นเจ้าอาวาสของวัดธรรมสถิตย์ หากแต่ว่าพระอาจารย์เจฟฟรี่ตัดสินใจเดินทางมาที่ซานดิเอโก้ ในปีพ.ศ. 2534 ตามคำนิมนต์จากหลวงปู่่สุวัจน์ สุวโจ เพราะการเป็นเจ้าอาวาสที่วัดธรรมสถิตย์อาจมีปัญหาในการปกครองพระลูกวัดคนไทยเนื่องจากท่านเป็นชาวตะวันตก หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจช่วยสนับสนุนพระอาจารย์เจฟฟรี่ก่อตั้ง วัดเมตตาวนารามโดยหลวงปู่รับเป็นประธานสงฆ์ และให้พระอาจารย์เจฟฟรี่เป็นเจ้าอาวาสของวัดในปี พ.ศ. 2536 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 พระอาจารย์ เจฟฟรี่ เป็นพระเถระชาวอเมริกันและที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ในฝ่ายธรรมยุต และท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิกของคณะพระธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

พระอาจารย์เจฟฟรี่สร้างคุณูปการในการเผยแพร่พุทธศาสนาเถรวาทให้กับชาวตะวันตกอย่างมาก ท่านเขียนหนังสือธรรมะ แปลหนังสือธรรมะ พระไตรปิฎก รวมทั้งคำเทศนาจากไทยและบาลี เป็นภาษาอังกฤษ จนมีลูกศิษย์ฆราวาสรวบรวมงานของท่านบนเว็บไซต์ www.acccesstoinsight.org และ www.dhammatalks.org กอปรกับท่านรักษาข้อวัตรปฎิบัติของสายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นไว้อย่างเคร่งครัด จนเป็นที่ชื่นชมจากพระเถระสายป่า จนวันนี้วัดเมตตาวนารามเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติจิตภาวนาและเผยแพร่สื่อธรรมะไปทั่วโลก ธรรมะท่านยังคงความเรียบง่ายแต่ลุ่มลึก เป็นธรรมะภาคปฎิบัติที่มีอ้างอิงประสบการณ์ตรง คำสอนครูอาจารย์และภาคปริยัติ นับเป็นพระสุปฏิปันโนที่แท้จริงในต่างแดน

คำสอนพระอาจารย์เจฟฟรี่ ฐานิสสโร  (150 กัณฑ์)
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.