รวมธรรมเทศนาของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

A collection of Dhamma preachings by Ven. Jham Maha Punyo at Wiwake Wattanaram forest temple.
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
01 อบรมภาวนา 500
02 อบรมภาวนา 600
03 อบรมภาวนา 700
04 อบรมภาวนา 800
05 อบรมภาวนา 900
06 อบรมภาวนา 2000
07 สีเลน สุคติง ยันติฯ
08 อบรมภาวนา 101
09 อเสวนา จ พาลานํฯ 600
10 กายสุจิง วจีสุจิง มโนสุจิง 800
11 อเสวนา จ พาลานํฯ 500
12 อบรมภาวนา 501
13 อารตี วิรตี ปาปา ฯ
14 ขันตี ตโป ตปัสสิโนฯ
15 อารตี วิรตี ปาปาฯ 1
16 ปุญญานิ ปรโลกฯ 2
17 อเสวนา จ พาลานํฯ 3
18 สุคโต โลกวิทูฯ 8
19 สีล ปารมี สัมปันโนฯ 9
20 คารโว จ นิวาโต จ ฯ10
21 ขันติ ปารมี สัมปันโนฯ 11
22 สีเลน สุคติง ยันติฯ 12 
23 สุคโต โลกวิทู 13
24 สุคโต โลกวิทูฯ 14
25 อบรมภาวนา 15
26 ขันตี ตโปตปัสสิโนฯ 19
27 สีลปารมี สัมปันโนฯ 20
28 ปูชาจ ปูชนียานํฯ 2
29 สุขเวทนาสัมปยุตตาธัมมา ทุกขเวทนาสัมปยุตตาธัมมา อทุกขมสุขาฯ
30 สัจจ ปารมีฯ 23
31 สัจจัง เว อมตัง วาจาฯ
32 สุคโต โลกวิทู 25
33 กรรม 35
34 สีล ปารมี สัมปันโนฯ37
35 อบรมญาติโยมชาวอำเภอลืออำนาจ 38
36 ศีลบารมี
37 อธิษฐานบารมี
38 อธิษฐานบารมี
39 ขันติบารมี
40 ขันติบารมี
41 ปัญญาบารมี
42 ปัญญาบารมี
43 ทานบารมี
44 ทานบารมี
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)   

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.