เสียงสวดมนต์ และคาถา (ที่มา: fungdham.net)

คลิกที่นี่/click here for หนังสือสวดมนต์ประจำวัด/Wat Concord's chanting book

ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

บทสวดธรรมจักร

บทสวดพาหุง

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

เมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือ เมตตาใหญ่ โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง + บทสวดถวายพรพระ โดย วัดอัมพวัน

บทสวดทำวัตรเช้า โดย วัดอัมพวัน

บทสวดทำวัตรเย็น โดย วัดอัมพวัน 

 

 

เสียงสวดมนต์ (แปล) สวนโมกขพลาราม 

ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย

ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง

ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง

ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง

ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา

อดีตปัจจเวกขณปาฐะ

อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

ภารสุตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา

ปุพพภาคนมการ

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ

สรณคมนปาฐะ

สัพพปัตติทานคาถา

ทวัตติงสาการปาฐะ

ธัมมคารวาทิคาถา

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

อริยธนคาถา

บทพิจารณาสังขาร

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.