Article Index

 พระเดชพระคุณพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร พระอริยเจ้าศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และเป็นศิษย์ต้นของหลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ประเภท "สุขวิปัสสโก"คือผู้มีกิเลสเหือดแห้งไปโดยลำดับด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วน มิได้ทรงคุณวิเศษอย่างอื่น เช่น ไม่ได้ฌานสมาบัติ ไม่ได้อภิญญา

ปฏิปทาด้านข้อวัตรปฏิบัติของท่านเป็นเช่นเดียวกันกับปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐาน คือ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เป็นผู้เคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีปฏิปทาเที่ยงตรงต่ออริยมรรคอริยผล มีนิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจัง มีความเพียรเป็นเลิศ โปรดการเดินจงกรมเป็นพิเศษ การใช้ปัจจัยสี่ก็ใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์ไม่สุรุ่ยสุร่าย แม้ของนั้นจะมีมากก็ตาม ท่านก็ไม่นิยมการก่อสร้างทุกชนิด แม้งานในวัดก็ไม่ให้มี ชอบให้พระเณรสร้างจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพาน (มีต่อ) 

click here for ประวัติและปฎิปทา/Biography and Practices  

คำสอนพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ชุดที่ 1
1) โลกา อัตตา ธัมมาธิปไตย
2) สัปปายะ 4
3) อาหารกาย อาหารใจ
4) รู้แจ้งในขันธ์ห้าอยู่เป็นสุข
5) ความบริสุทธิ์ของใจ
6) ฝึกจิตให้สงบ
7) ธาตุขันธ์
8) ธรรมะที่เกิดกับใจ
9) พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตาย
10) พิจารณาตามความเป็นจริง
11) ใจมืดเพราะยึดกาย
12) การพิจารณากาย
13) พระธุดงส์กรรมฐานต้องคำนึงถึงกายใจของตน
14) ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคอก
15) วิธีการฟังธรรมมะทางด้านปฏิบัติ
16) การจดจำต้องเป็นเรื่องการถอดถอนกิเลส
17) นักรบ นักหลบ
18) เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่ง
19) การฟังธรรมะต้องเอากายใจฟัง
20) อบรมพระ
21) หลักการปฏิบัติธรรม
22) ความหลงของเก่า

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.