เสียงอ่านหนังสือและบทความคำสอนอันทรงคุณค่า อาจเรียกได้ว่าเป็นธรรมบรรยาย ที่พุทธศาสนิกชนที่ใคร่รู้ในธรรมแท้ ย่อมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เสียงอ่านโดยพระอาจารย์วิทยา กิจวิชโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่

Audio books of several dhamma books and articles, which could be considered as an essential dhamma collection for devout Buddhists. Narrated by Ven Ajaan Wittaya Kijwitjo, Doy Sangdhamma Ñanasampanno Forest Temple, Chaingmai, Thailand. 

เสียงอ่านธรรมบรรยาย พระอาจารย์วิทยา กิจวิชโช
1) พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
2) คิริมานนทสูตร 1
3) คิริมานนทสูตร 2 
4) พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร 1 
5) พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร 2 
6) สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 1
7) สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 2
8) สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 3
9) มุตโตทัย โอวาทของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
10) ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
11 คติธรรม ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
12) ปัญญาอบรมสมาธิ พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
13) ธัมมานุธัมะปฎิปันโน พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
14) ปณามพจน์

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.