Article Index

(ประวัติท่านโดยสังเขป เรียบเรียงโดย พระตะวัน ปัญญาวชิโร คำสุจริต อ.ณปพน บาทชารี รายการพระธรรมค้ำแผ่นดิน)  “พระภาวนาวิสุทธิญณเถร” หรือ “หลวงปู่แบน ธนากโร” พระอริยสงฆ์แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ มีปฎิปทาที่เด็ดเดี่ยวอีกทั้งยังเข้มงวดในการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรญาติโยมที่มาขออยู่ปฏิบัติธรรม จนหลวงตามหาบัวได้ยกย่องให้ท่านเป็นหนึ่งเสาหลักพระกรรมฐานที่ยังทรงธาตุขันธ์ในยุคปัจจุบัน 

การอุปสมบท
เมื่ออายุ ๒๑ ปี หลวงพ่อแบน ธนากโร ท่านได้เข้าไปศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ณ วัดทรายงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของท่าน พอทราบถึงข้อวัตรปฏิบัติแล้ว หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ จึงได้นำท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ วัดเกาะตะเคียน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พระอมรโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์พิหารการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเม้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (มีต่อ) 

คำสอน หลวงพ่อแบน ธนากโร ชุดที่ 1
01 ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 1 ม.ค. 36
02 ศีล-จริยธรรม 8 ม.ค. 36
03 พยายามละความชั่ว 15 ม.ค. 36
04 ข้าศึกของใจ 5 ก.พ. 36
05 ใจ 6ก.พ. 36
06 วันมาฆบูชา 7 มี.ค. 36
07 กรรมฐานห้า 8 ก.ค. 36
08 วันอาสาฬหบูชา 2 ส.ค. 36
09 การพิจารณาอาหาร 3 ส.ค. 36
10 นักรบ นักหลบ นักหลีก 15 ก.ย. 36
11 อย่าอยู่เพื่อความสนุก 24 ก.ย. 36
12 สติ 27 ก.ย. 36
13 อยากเห็นกายทิพย์ 23 ต.ค. 36
14 กรรมฐานเบรคแตก 30 ต.ค. 36
15 ธาตุสี่ 9 พ.ย. 36
16 การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเลิศ 25 ก.พ. 37
17 ความสามารถเป็นผลของบุญ 25 ก.พ. 37
18 สมมุติเท่านั้นเกิด สมมุติเท่านั้นตาย 5 ส.ค. 37
19 ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 7 ต.ค. 37
20 ฝนทั่งเป็นเข็ม 16 ต.ค. 37 A
21 บริกรรมกรรมฐาน 17 ต.ค. 37
22 ให้จริงจังในกรรมฐาน 18 ต.ค. 37

 

 

    

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.