พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย "พระอริยเจ้าผู้มีกายและจิตสมควรแก่วิมุติธรรม"

พระเดชพระคุณพระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐพระอริยเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยสาวกบารมีญาณ เกิดมาเพื่อบรรลุธรรมในปัจจุบันชาติ ท่านมีนิสัยโน้มน้อมมาทางพระธรรมตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อได้ฟังธรรมจากพระกรรมฐาน จิตสงบรวมเป็นหนึ่ง สามารถแยกกายและจิตได้ ท่านจึงได้สละทรัพย์ และบ้านเรือนออกบวช ท่านเป็นผู้มีความเพียรพยายามเป็นเลิศ มีสติในการแก้ไขกิเลสเฉียบพลัน อุบายธรรมและปฏิทาเป็นปัจเจกแปลกจากครูบาอาจารย์รูปอื่น

ท่านมีสหธรรมิกคือ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ได้รับอบรมในทางธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านได้รับการยกย่องจากที่นพระอาจารย์มั่น ว่า "...กาเยนะ วาจายะ วะเจตวิสุทธิยา ท่านจวน! เป็นผู้มีกายและจิตสมควรแก่ข้อปฏิบัติธรรม เป็นผู้สามารถรวมจิตทีเดียวถึงฐีติจิต"

 คำสอน พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
1) นิทาน ตาบอดคลำช้าง
2) ธรรมานุปัสสนา
3) ปรมัตถบารมี
4) สิ่งทั้งปวงเกิดแต่เหตุ ดับเพราะเหตุ
5) ปฏิปทาวันตรัสรู้
6) อบรมพิเศษ
7) ธรรมของเก่า
8) ฌานและสมาธิตามแนวอริยมรรค
9) ธาตุกรรมฐาน
10) คติภูมิ
11) อาทิตตปริยายสูตร
12) ธาตุกรรมฐาน
13) อสุภกรรมฐาน
14) อบรมพิเศษ
15) ธรรมของเก่า
16) สังคหวัตถุ
17) สมาธิภาวนา ย่อ
18) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 1)
19) พระศรีธรรมาโศกราช (ตอน 2)
20) พระธรรมคุณ ตอนที่ 1
21) พระธรรมคุณ ตอนที่ 2
22) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 1)
23) มรณานุสติ กรรมฐาน (ตอนที่ 2)
24) พรหมวิหาร 4 ประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.