คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

Dhamma desanas of Venerable Lha Kemmabhatto, Banbhata Kiri Temple (Bhu Jorkor Temple) Amphur Nongsoong, Mukdhahan, Thailand. 

ชื่อกัณฑ์เทศน์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
01 หลวงปู่ออกปฏิบัติปีแรก 10-02-22
02 ใจเป็นใหญ่ ๑ 10-03-22
03 ใจเป็นใหญ่ ๒ 10-03-22
04 กรรมฐานเอกในทางพระพุทธศาสนา 
05 (ไม่ทราบหัวข้อธรรม) 18-02-24
06 ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง ๑ 08-06-24
07 ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง ๒ 08-06-24
08 บวชปฏิบัติ 08-07-24
09 ก้อนธรรม ก้อนกิเลส 25-11-24
10 ข้อวัตรหลวงปู่มั่นยุคบ้านหนองผือ
11 ลูกไม้ของโลกคือทุกข์เท่านั้น 01-12-24
12 เจตนาและไตรสิกขาชั้นโลกุตร 16-12-24
13 อยู่กับหมู่คณะ 14-02-25
14 ใจไม่ถึงโลกุตรธรรมก็ขาดที่พึ่ง 13-04-25
15 อกาลิโก ๑ 25-05-25
16 อกาลิโก ๒ 25-05-25
17 สมาธิ ฌาน 25-07-25
18 มรรควิถี 01-11-25
19 อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา 18-01-26
20 เด็ดเดี่ยว 16-04-26
21 กายคตาสติ 26-06-26
22 นักทัศนาจร 21-09-26
23 ผู้รู้อยู่ใต้อนิจจัง 24-09-26
24 คำสั่งของบิดา 08-10-26
25 มหาโลกุตรคุณ 12-11-26
26 ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๑ 04-02-27
27 ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน ๒ 04-02-27
28 ตอบปัญหาธรรมะ ๑ 15-02-27
29 ตอบปัญหาธรรมะ ๒ 15-02-27
30 เตือนใจผู้ภาวนา ๑ 20-04-27
31 เตือนใจผู้ภาวนา ๒ 20-04-27
32 แว่นส่องใจ ๑ 12-05-27
33 แว่นส่องใจ ๒ 12-05-27
34 จะละกามวิตกอย่างไร ๑ 19-05-27
35 จะละกามวิตกอย่างไร ๒ 19-05-27
36 โลกุตรธรรม ๑ 03-06-27
37 โลกุตรธรรม ๒ 03-06-27
38 ศาสนาของนักปราชญ์ ๑ 07-07-27
39 ศาสนาของนักปราชญ์ ๒ 07-07-27
40 ศาสนาของนักปราชญ์ ๓ 07-07-27
41 ศาสนาแห่งเหตุผล 12-07-27
42 โลกของสัตว์และหนทางหลุดพ้น 
43 บวชทั้งกายทั้งใจ 02-08-27
44 ทุกข์ในโลก ๑ 11-08-27
45 ทุกข์ในโลก ๒ 11-08-27
46 อนิจจตาธรรมที่เป็นใหญ่ในโลก 
47 องคุลิมาลโจร ๑ 09-02-28
48 องคุลิมาลโจร ๒ 09-02-28
49 องคุลิมาลโจร ๓ 09-02-28
50 โสเป็นโสตาย ๑ 23-02-28
51 โสเป็นโสตาย ๒ 23-02-28
52 ภัยในวัฏสงสาร 10-03-28
53 อารักขกัมมัฏฐาน 25-03-28
54 ทาน ศีล ภาวนา 01-04-28
55 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๑ 23-04-28
56 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ๒ 23-04-28
57 พญาจิตราช ๑ 05-08-28
58 พญาจิตราช ๒ 05-08-28
59 ที่ตั้งแห่งกรรมฐาน 11-08-28
60 อายตนะ 13-09-28
61 ธรรมปลุกศรัทธา ๑ 18-09-28
62 ธรรมปลุกศรัทธา ๒ 18-09-28
63 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๑
64 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๒
65 ข้อวัตรหลวงปู่มั่น ๓
66 ตาบอดถ่ายถูกช่อง
67 ภูมิธรรมโสดาบัน

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.