ธรรมคีตะ-เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ให้เสียงโดยสมณะเสียงศีล ชาตโร รวบรวมพระธรรมคำสอน มาเรียงร้อยเป็นร้อยแก้วประกอบดนตรีไทยอย่างไพเราะ เป็นคำปลุกเร้าให้ทำความเพียร

ธรรมคีตะ-เสียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม
1 เสียงปลุก ๑ (ภาค ๑)
2 เสียงปลุก ๑ (ภาค ๒)
3 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๑)
4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
5 เสียงปลง ๑ (ภาค ๑)
6 เสียงปลง ๑ (ภาค ๒)
7 เสียงปลง ๒ (ภาค ๑)
8 เสียงปลง ๒ (ภาค ๒)
9 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๑)
10 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๒)
11 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๑)
12 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๒)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.