งานทำบุญวันมาฆบูชา
ณ วัดพุทธธัมมธโร (วัดคอนคอร์ด)
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔/2011

 

 

 

วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ วางหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส แก่สาวกสันนิบาต อันประกอบด้วยองค์สี่ คือ  

 

  1. วันนั้นตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์
  2. มีพระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดีย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
  4. และพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อุปสมบทให้ ด้วย “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

 

 

 

ดังนั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดและเพื่อความสุข ความเจริญในธรรมในธรรมยิ่งขึ้นไป ทางวัดพุทธธัมมธโร จีงจัดงานระลีกถึงความสำคัญดังกล่าว และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าวนี้ โตยพร้อมเพรียงกัน

   กำหนดการ

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔/2011
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำบญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี สังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะ เวียนเทียน สวดอิติโส ๑๐๘ จบ และ สวดทิพย์มนต์เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา, ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงเลิก

 

 

 

การทำบุญ: สามารถส่งเช็คหรือโอนเข้าธนาคาร เลขที่บัญชี 9341186743 CHASE BANK สั่งจ่ายในนาม “WAT BUDDHADHAMMADHARO”

 

 

 

เจริญพร

 

 

 

พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.