คณะสงฆ์และญาติธรรม วัดพุทธธัมมธโรหรือวัดคอนคอร์ด ขอแสดงความอาลัยในการมรณภาพเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ทั้งนี้ทางวัดคอนคอร์ดจะจัดให้มีการเทศนาธรรมและสวดมนต์เพื่อระลีกถึงความเมตตาและพระคุณของ องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พระอรหันต์ผู้ทรงบารมีสูงสุดในยุคปัจจุบัน การเทศนาธรรมและสวดมนต์มีเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ 6:00pm จากวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ถึง วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น จะทำพิธีประมาณ 12:00 pm ติดต่อทางวัดเพื่อทราบรายละเอียด  

The monastic and lay community at Wat Buddhadhammadharo or Wat Concord would like to show our mourning on the departure of Phra Dham Wisutthi Mongkol or Ven Ajahn Maha Boowa Nanasampanno to nirvana. Thus, Wat Concord will hold a dhamma preaching and chanting session in the recollection of his compassion and  benevolence, who was like our parents and master, and the highest influential Arahanta master of the recent history. The session will be held daily at 6:00 pm from Sunday, January 30th, 2011 to Saturaday, February 5th, 2011. On Sunday, February 6th, 2011, the ceremony would hold the ceremony at 12:00 PM.  Please contact the temple for further details. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.