ร่วมสร้างบุญ สั่งสมบารมี ในงานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย...

 

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมลฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ในวันนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ๔ ประการ คือ 
๑.พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
๒.พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
๓.พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
๔.เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทำบุญวันมาฆบูชา)
เวลา ๐๖.๐๐ น.  นั่งสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์เช้า-แผ่เมตตา
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๘.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยบดินทร์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙,ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา,ฟังเทศน์,นั่งสมาธิภาวนา 

 

วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา)

เวลา ๐๖.๐๐ น.  นั่งสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์เช้า-แผ่เมตตา
เวลา ๑๐.๓๐ น.  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๓๐ น.  ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา,ถวายผ้าป่าสามัคคี ๑,๒๕๐ กอง และประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นอันเสร็จพิธี

วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจองเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี และร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพียงกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดพุทธธัมมธโร

(925)825-1645

www.watconcord.org

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.