ร่วมสร้างบุญ สั่งสมบารมี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐..

 

  เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนไตรจีวรใหม่ เนื่องจากของเก่าใช้นุ่งห่มมาตลอดระยะเวลานาน ย่อมเก่าและขาดชารุด มีเรื่องเล่าว่าภิกษุชาวเมืองปาฐา30 รูปพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร ไปไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพักจาพรรษาที่เมืองสาเกตุพอออกพรรษาแล้วพากันเดินกราฝน มีจีวรเปียกชุ่มด้วยน้าฝน พอไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรงเห็นความลาบากของภิกษุเหล่านั้น จึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้ นางวิสาขาทราบความประสงค์ จึงนาผ้ากฐินมาถวายเป็นครั้งแรก จึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันทาบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

กาหนดการ

วันเสาร์ที่14 ตุลำคม 2560

เวลา09:00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดพุทธธัมมธโร

เวลา19:30 น. ทาวัตรค่า-เจริญพระพุทธมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่15 ตุลำคม 2560

(Loma Vista Adult Center : 1266 San Carlos Ave,Concord, CA 94518)

สถานที่ทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ปี2560

เวลา08:30 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ (Loma Vista Adult Center)

เวลา10:00 น. ทาบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหาร, สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา12:30 น. ทาพิธีถวายผ้ากฐิน, พระสงฆ์รับ และทาอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และบุญกุศลอันเกิดจากการทาบุญทอดกฐินของท่านในครั้งนี้ จงเป็นพลวะปัจจัย นาท่านพร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร จงประสบแต่ความสุข

ความเจริญ สมบูรณ์ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ขอเชิญร่วมบุญได้ที่ Wat Buddhadhammadharo

บัญชีเลขที่ 5765973390 Wells Fargo Bank

 

Open Invitation to all devout Buddhists to Kathina celebration

In order that a monk would have an opportunity to replace his three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe), which was used for a long time and worn out. As the legend goes, thirty bhikkhus from Pata were journeying to attend Gautama Buddha at Chatewan Monastery. However, they could not reach the temple before Vassa began and spent that Vassa at Sakatu. After the Buddhist lent, they continued their journey in rainy weather with soaking robes until reaching the destination. The Buddha saw their hardship and granted a permission for one of them to receive a new Buddhist garment. Upasika Visaka learned of Buddha's suggestion and, for the first time, offered Kathina robe to one of the bhikkhus, and that becomes a tradition as of today.

Therefore, the monastery wants to invite the devout Buddhists to participate in this merit event of Kathina celebration.

Schedule

Saturday, October 14th, 2017

09:00 AM Set up Kathina set at Wat Buddhadhammadharo,

07:30 PM Evening service-To chant Buddha stazas and listen to preaching.

Sunday, October 15th, 2017

(Loma Vista Adult Center : 1266 San Carlos Ave,Concord, CA 94518)

10:00 AM Alms round, food offering, and brunch,

12:30 PM Kathina ceremony, Sangha accept and express gratitude, and ceremony adjourned.

Committee, Upasaka/Upasika of Wat Buddhadhammadharo would like to express our gratitude to all devout Buddhists who'd participate in this Kathina ceremony. May the power of three gems and merits from this Kathina merit event would be factors to support you, your family, and your relatives to be everlasting prosperous in health, complexion, happiness, strength, intelligence, and finance.

You may make donation for this merit event by

1) Wire transfer: Wat Buddhadhammadharo

Account Number 5765973390 Wells Fargo Bank

2) Donate online via paypal or credit cards at www.watconcord.org.

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.