ขอประทานถวายสักการะ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด

เกล้าฯ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดพุทธธัมมธโร

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.