ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานทำบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันอาสาฬหบูชา – และวันเข้าพรรษา
 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกแด่กลุ่มปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” จนมีพระสงฆ์รูปแรกในทางพระพุทธศาสนา คือ พระโกณฑัญญะ ในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ (๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช) ซึ่งถือว่าพระองค์ได้เริ่มประกาศพระศาสนาเพื่อความสุขแก่มหาชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
 เมื่อถึงกาลฤดูฝน พระสงฆ์ยังหาได้หยุดการจาริกไม่ จนเหยียบข้าวกล้าของชาวบ้านเสียหาย พระพุทธองค์จึงประกาศให้พระสงฆ์หยุดจาริก จาพรรษาในที่ใดที่หนึ่งตามแบบปฏิบัติเช่นนักบวชทั่วไป โดยถือเอาวันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ เป็นวันเริ่มต้น
ในแต่ละปี เมื่อวันสาคัญเช่นนี้เวียนมาถึง ชาวพุทธทั้งหลายนิยมเข้าวัดทำบุญเป็นกรณีพิเศษถวายทานแห่เทียนพรรษา ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ถวายผ้าอาบน้าฝน ร่วมจำศีล ภาวนา เจริญสมาธิ ปัญญา วัดพุทธธัมมธโร จึงได้จัดงานทำบุญ “วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา” โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา
เวลา 06.00-7.30 AM -นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-เจริญพระพุทธมนต์-แผ่เมตตา
เวลา 10.20 AM -ทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 7.00 PM -ทำวัตรค่ำ-เจริญพระพุทธมนต์-แผ่เมตตา-เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
-และนั่งสมาธิภาวนา ฯ
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ทาบุญวันเข้าพรรษา
เวลา 06.00-730 AM -นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-เจริญพระพุทธมนต์-แผ่เมตตา
เวลา 10.20 AM -ทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 12.30 PM -เวียนเทียนเนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชา
เวลา 07.00 PM -ทำวัตรค่า-เจริญพุทธมนต์ และทำพิธีเข้าจำพรรษา เป็นเสร็จพิธี.
 
Open Invitation to the Observance of
Asalha Puja and Buddhist Lent Days
At Wat Buddhadhammadharo
Sunday, July 9, 2017
 
Asalha Puja, marking the origination of the continuous Buddhist teaching we follow today, is an excellent opportunity for the lay community to become more engaged in that teaching. It was on this day the Buddha first taught the central tenets of The Dhamma to the five monks who became the first Sangha. That first teaching in the Deer Park at Benares, the Dhammacakkappavattana Sutta, is known as Setting the Wheel of Dhamma in Motion. This Sutta contains the essence of the Noble Eightfold Path, the Four Noble Truths, and the guidance necessary to follow the middle way realized by the Tathāgata and should be carefully studied and understood by all devout Buddhists. It was at this moment in Buddhism when all three elements of the Triple Gem were brought together: the compassionate and fully enlightened Buddha, the Dhamma or teachings he had realized, and the Noble Arya-Sangha. Asalha Puja is a day to recognize the ever-present Dhamma that offers salvation and ultimate freedom from the endless cycle of Samsara.
Khao Phansa (Buddhist Lent), usually observed the day after Asalha Puja, begins the Rains Retreat for Buddhist monks and those of the lay community who take temporary ordination in order to remain at the temple and gain training and merit there. The Rains Retreat is a time devoted to study and meditation.
We hope you will join our community at Wat Buddhadhammadharo in observing Asalha Puja and Khao Phansa.
 
Schedule
Sunday, July 9, 2017
10:20 AM Food offering to monks
12:30 PM Merit dedication ceremony to ancestors, off season robe and rain bathing garment offering, phapa donation, Dhamma teaching, Wien Tien, monk giving blessing, and event adjourned.
The monastery invites all devout Buddhists to celebrate Asalha Puja and Buddhist Lent.
Note: Schedule may be subject to change as necessary.
Wishing Limitless Metta to All Beings
วัดพุทธธัมมธโร (วัดคอนคอร์ด)
WAT BUDDHADHAMMADHARO
1217 BABEL LANE CONCORD, CA 94518
Tel: (925) 825-1645
www.watconcord.org
 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.