ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย...

 งานบุญวันวิสาขบูชา

ณ  วัดพุทธธัมมธโร 1217  BABEL  LANE  CONCORD,   CA  94518

วันเสาร์ - อาทิตย์ที่   30 - 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2558

*************************

 เนื่องในวันที่   1  มิถุนายน  2558   เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน    เกิดขึ้นในวัน และเดือนเดียวกัน  นับว่าเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง

            ดังนั้น  เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป     ทางวัดพุทธธัมมธโร จึงได้จัดงานเพื่อระลึกถึงความสำคัญดังกล่าว    และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน  โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  30  พฤษภาคม  2558

 เวลา  7.30  PM   - ทำวัตรเย็น-สวดธรรมจักร-สวด อิติปิ  โส  108 จบ  

                            - สวดทิพย์มนต์ (สวดธาตุ 6 – ขันธ์ 5)  และนั่งสมาธิภาวนาต่อจนถึง

                            - เวลาอันสมควร จึงพักผ่อนตามอัธยาศรัย

วันอาทิตย์ที่  31  พฤษภาคม  2558

 เวลา 10.30  AM  - ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

 เวลา 12. 30  PM - ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน–ถวายผ้าป่าสามัคคี                     

                            - พระสงฆ์อนุโมทนา –ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ

                            - และเวียนเทียน   เป็นเสร็จพิธี

 

VISAKA PUJA EVENT 

At Wat Buddhadhamdharo1217  BABEL  LANE  CONCORD,   CA  94518

SATURDAY AND SUNDAY, MAY  25ndand 26rd, 2013

*************************

 In observance of Visaka Puja on June 1th, 2015, which commemorates the birth, the enlightenment, and the passing away of Gotama Buddha miraculously on the same full moon days of the sixth lunar moon, Wat Buddha Dhammadharo or Wat Concord would like to extend an invitation to all devout Buddhists to participate in the merit ceremony of Visaka Puja at our location as follows.

Schedule

Saturday, MAY 30nd, 2015

07:30 PMEvening chanting, Dhammajak Sutra chanting, Buddha's grace chanting 108 times, Tippayamontra 9 times (almost all night chanting event)

Sunday, MAY 31rd, 2015

06:00 – 07:00 AMMediation-morning chanting-extending compassion

10:30 AMMorning alms round and food offering to monks

12:30 PMDhamma preaching-sangha dhana offering-off season robe offering-light waving rite

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.