WAT  BUDDHADHAMMADHARO

1217  BABEL  LANE.  CONCORD,  CA  94518   TEL: (925) 825-1645

 www.watconcord.org

                                                                                                               วัดพุทธธัมมธโร

    *************

                                                                                       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

         เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีโอกาสได้ผลัดเปลี่ยนไตรจีวรใหม่  เนื่องจากของเก่าใช้นุ่งห่มมาตลอดระยะเวลานาน ย่อมเก่าและขาดชำรุด    มีเรื่องเล่าว่าภิกษุชาวเมืองปาฐา 30 รูปพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  ณ  พระเชตะวันมหาวิหาร ไปไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงพักจำพรรษาที่เมืองสาเกตุพอออกพรรษาแล้วพากันเดินกรำฝน มีจีวรเปรียกชุ่มด้วยน้ำฝน  พอไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้า พระพุทธองค์ทรงเห็นความลำบากของภิกษุเหล่านั้น  จึงทรงอนุญาตให้รับผ้ากฐินได้        นางวิสาขาทราบความประสงค์   จึงนำผ้ากฐินมาถวายเป็นครั้งแรก  จึงถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้     

ดังนั้นจึงขอแจ้งข่าวมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย    ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                                                                              กำหนดการ

วันเสาร์ที่  18  ตุลาคม  2557

            เวลา  09.00 น.             ตั้งองค์กฐินสามัคคี  ณ วัดพุทธธัมมธโร

            เวลา  19.30 น.            ทำวัตรค่ำ-เจริญพระพุทธมนต์  และฟังพระธรรมเทศนา 

วันอาทิตย์ที่   19  ตุลาคม  2557

เวลา  10.00 น.       ทำบุญตักบาตร,    ถวายภัตตาหาร,   สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน                                                          

เวลา 12.30 น.           ทำพิธีถวายผ้ากฐิน,       พระสงฆ์รับ และทำอนุโมทนา    เป็นเสร็จพิธี                        

 

คณะกรรมการ        และอุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธธัมมธโร   ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีศรัทธาร่วมทำบุญ

ทอดกฐินในครั้งนี้            ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย    และบุญกุศลอันเกิดจากการทำบุญทอดกฐินของท่าน

ในครั้งนี้            ขอจงเป็นพลวะปัจจัย     นำท่านพร้อมด้วยครอบครัว     และญาติมิตร       จงประสบแต่ความสุข       ความเจริญ        สมบูรณ์ด้วย      จตุรพิธพรชัย คือ   อายุ    วรรณะ    สุขะ    พละ    และปฏิภาณ    ธนสารสมบัติ   ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ

 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่  Wat Buddhadhammadharo

บัญชีเลขที่  9341186751 Chase  Bank,        บัญชีเลขที่  5765973390  Wells  Fargo  Bank

 

 

WAT  BUDDHADHAMMADHARO

1217  BABEL  LANE.  CONCORD,  CA  94518   TEL: (925) 825-1645

www.watconcord.org

*************

Open Invitation to all devout Buddhists to Kathina celebration

            In order that a monk would have an opportunity to replace his three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe), which was used for a long time and worn out. As the legend goes, thirty bhikkhus from Pata were journeying to attend Gautama Buddha at Chatewan Monastery. However, they could not reach the temple before Vassa began and spent that Vassa at Sakatu. After the Buddhist lent, they continued their journey in rainy weather with soaking robes until reaching the destination. The Buddha saw their hardship and granted a permission for one of them to receive a new Buddhist garment. Upasika Visaka learned of Buddha's suggestion and, for the first time, offered Kathina robe to one of the bhikkhus, and that becomes a tradition as of today.

            Therefore, the monastery wants to invite the devout Buddhists to participate in this merit event of Kathina celebration.

Schedule

Saturday, October 18nd, 2014

               09.00 AM               Set up Kathina set at Wat Buddhadhammadharo,

               07:30 PM               Evening service-To chant Buddha stazas and listen to preaching.

Sunday, October 19rd, 2014

               10.00 AM               Alms round, food offering,  and brunch,                                                          

12:30 PM               Kathina ceremony, Sangha accept and express gratitude, and ceremony adjourned.                         

Committee, Upasaka/Upasika of Wat Buddhadhammadharo would like to express our gratitude to all devout Buddhists who'd participate in this Kathina ceremony. May the power of three gems and merits from this Kathina merit event would be factors to support you, your family, and your relatives to be everlasting prosperous in health, complexion, happiness, strength, intelligence, and finance.  

 

You may make donation for this merit event by

1) Wire transfer: Wat Buddhadhammadharo,  Account Number 9341186751 Chase Bank,

Account Number 5765973390 Wells Fargo Bank

2) Donate online via paypal or credit cards at www.watconcord.org. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.