วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันทำบุญเนื่องด้วยวันเข้าพรรษา ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดบุญกุศล     และความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป      วัดพุทธธัมมธโร  จึงได้จัดงานเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวและขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน.

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม 2555
06.30 PM ทำวัตรค่ำ, สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, สวด อิติปิโส 108 จบ
00:00 AM นั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่ง
วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม 2555
04.00 AM  ทำวัตรเช้า, สวดพุทธชัยมงคลคาถา, และสวดแผ่เมตตา
10.30 AM ทำบุญเนื่องด้วยวันเข้าพรรษา (เป็นเสร็จพิธี)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.