เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในสาวกสันนิบาต อันประกอบด้วยองค์สี่ คือ:-

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์แคว้นมคธเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมด ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

ดังนั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุด และเพื่อความสุข ความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ทางวัดพุทธธัมมธโร จึงได้จัดงานระลึกถึงความสำคัญดังกล่าว และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญดังกล่าวนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
06.30 PM - 12:00 AM -ทำวัตรสวดมนต์ - ถวายเครื่องสักการะ - เวียนเทียน
  -สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - สวดอิติปิโส 108 จบ
12:00 AM - 4:00 AM -นั่งสมาธิภาวนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555
04.00 AM -ทำวัตรเช้า - สวดพุทธชัยมงคลคาถา - และบทแผ่เมตตา
10.30 AM -ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
12.30 PM -ฟังพระธรรมเทศนา - ถวายผ้าป่าสามัคคี -และสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา
  -พระสงฆ์อนุโมทนา (เป็นเสร็จพิธี)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.