Article Index

(English version) วาระดิถีขึ้นปีใหม่ ได้มาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือกันว่าเป็นวาระที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ที่พวกเราได้ทำบุญอยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอดจนถึงปีใหม่นี้ เราชาวพุทธผู้ตั้งอยู่ในบุญกุศลและความไม่ประมาทในกาลเวลา สมควรที่จะได้ทำบุญสร้างกุศลเพิ่มเติ่ม และอำนวยอวยชัยให้พรแก่กันและกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขแก่ชีวิตครอบครัว และ หน้าที่การงาน ทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้ และเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง ให้รู้จักวิธีทำบุญให้ ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ วัดพุทธธัมมธโร จึงได้จัดทำบุญขึ้นปีใหม่

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ และขอเชิญร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลาๅ 18:30 น. จนถึงข้ามวันใหม่ ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตน พร้อมกับทอดผ้าป่าสามัคคีในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีที่ได้ทำบุญในครั้งนี้ จงเป็นพละปัจจัย ปกป้องคุ้มครองรักษาท่านและครอบครัว ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2555 เทอญ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2554,  

06:30 PM จัดทำวัตรสวดมนต์-สวดธรรมจักร-สวดอิติปิโส 108 จบ-สวดทิพย์มนต์ 9 จบ (สวดมนต์ข้ามคืน)

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 

06:00 AM นั่งสมาธิภาวนา-ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-แผ่เมตตา

10:30 AM ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

12:15 PM ฟังพระธรรมเทศนา-ถวายสังฆทาน-ถวายผ้าป่าสามัคคี

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.