"           การไหว้พระสวดมนต์ เป็นการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดบุญกุศลขึ้นทางกาย วาจาและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์อยู่นั้นเราพยายามทำจิตใจของเราให้สงบตั้งมั่น น้อมนำเอาคำไหว้พระสวดมนต์มาเป็นอารมณ์ตลอดเวลา ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธา จะทำให้เรามีจิตใจผ่องใส สะอาด สงบ สว่าง เป็นบุญกุศลยิ่งๆ ขึ้นไป 

ในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ ได้นำเอาหลักสูตรสวดมนต์ ของวัดป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นต้นฉบับ และได้แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความเหมาะสมกับหลักสูตรสวดมนต์ของวัดพุทธธัมมธโร...." 
"           Practice of chanting is a form of meditation, which brings merits to body, words, and mind. Especially while practicing chanting, we maintain our mind calm and mindful, then recollect the chanting as a meditation object at all time in a respectful and faithful manner. Chanting would keep our mind clear, clean, calm, radiant, and become more and more in merit.
 
This chanting book uses a chanting routine of Kao Noi forest monastery, Amphur Mueng, Burirum, Thailand as a starting point, but was edited to fit the chanting routine at Wat Buddhadhammadharo (aka. Wat Concord)....."
 
 
(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)

(Please click on the book image to read it in a full size.)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.