บทเรียนและเสียงบรรยายบทเรียนเกี่ยวกับพระอภิธรรม (เบื้องต้น) โดย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย พุทธศักราช 2550 ความยาวเสียงบรรยายหลักสูตรรวมประมาณ 24 ชั่วโมง

มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม เริ่มด้วยการพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ซึ่งมีสมาชิกหลายพันคน กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ ยังมีการสอนในห้องเรียนจากการดำเนินงานดังกล่าว ของมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมมาเป็นเวลานาน เป็นจุดประสงค์สอดคล้องต้องกันกับอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการพระอภิธรรม หลักสูตรเรียนทางอินเทอร์เนต เพื่อเป็นการเรียนการสอนที่ไม่มีข้อจำกัด ด้านเวลา การเดินทางไปเรียน การหาตำราเรียน แม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ สามารถเรียนได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโครงการฯ นี้ ได้รวมรวบคณาจารย์ อันประกอบด้วย พระอาจารย์ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณาจารย์จากมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อเผยแผ่แก่นแท้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่จำกัดสถานที่ สืบไป

ขอขอบคุณอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย/ สร้างสรรวีดีโอโดย Hiphoplanla

คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
ดาวน์โหลดบทเรียนในการศึกษา
ชุดที่ ๑ สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม
ชุดที่ ๒ ชีวิตคืออะไร
ชุดที่ ๓ ประเภทของจิต
ชุดที่ ๔ เจตสิก
ชุดที่ ๕.๑ รูปปรมัตถ์
ชุดที่ ๕.๒ รูปปรมัตถ์
ชุดที่ ๖.๑ ภพภูมิ
ชุดที่ ๖.๒ ภพภูมิ
ชุดที่ ๗.๑ กฏแห่งกรรม
ชุดที่ ๗.๒ กฏแห่งกรรม
ชุดที่ ๘.๑ อกุศลสังคหะ
ชุดที่ ๘.๒ มิสสกสังคหะ
ชุดที่ ๘.๓ โพธิปักขิยสังคหะ
ชุดที่ ๘.๔ สัพพสังคหะ
ชุดที่ ๙.๑ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐
ชุดที่ ๙.๒ อนุสสติ ๑๐
ชุดที่ ๙.๓ สมถกรรมฐาน
ชุดที่ ๑๐ วิปัสสนากรรมฐาน

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.