วีดีโอและเอกสารอิเลคโทรนิกส์เรื่องสังเวชนียสถาน 4 แห่งในประเทศอินเดียและเนปาล (ที่มาจาก www.fungdham.net และ วิกิพิเดีย

".....สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ...."

"....These four Buddhist holy sites are the places that one should go worshipping, pilgrimaging in order to gain the commisseration of Samsara and the reflection of Buddha, which in turn would bring ones merits and bliss....."

  (โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/(Please click on the book image to read it in a full size.)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.