พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง ทรงใฝ่พระทัยต่อกิจการพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจใจการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดและศาสนาสถานทั่วราชอาณาจักรอย่างมิได้ทรงว่างเว้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระสงฆ์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดไทย) จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฎทั่วไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)  

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.