พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา (สิงหาคม พ.ศ. 2554) - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำอธิบายข้อกระทู้ว่าสิกขาบทของพระภิกษุตามพระไตรปิฎกมีเพียง 150 สิกขาบทเท่านั้น หาได้มี 227 สิกขาบทตามที่คณะสงฆ์ท่านถือปฏิบัติกัน มีผู้สนใจใคร่รู้นำประเด็นนี้ไปถามพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ผู้เป็นปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีและพระไตรปิฎกที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์

ท่านได้เมตตาอธิบายประเด็นนี้ ว่าความเข้าเรื่องสิกขาบทมีเพียง 150 สิกขาบทนั้น เป็นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการแปลภาษาบาลี หาใช่ความจริงไม่ ท่านยกคำอธิบายโดยอ้างอิงหลักไวยากรณ์การแปลภาษาบาลี อย่างชัดเจน เว็บวัดคอนคอร์ดขออนุโมทนาในความเมตตาของท่านที่มาช่วยทำความกระจ่างในประเด็นนี้

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)
(จาก www.watnyanaves.net)

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.