Article Index

ครั้นจบหลักสูตรภาควิชาการแล้ว ก็ปฏิบัติงานภาคนวกรรม ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน โดยมีพระญาณวิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม เป็นผู้เมตตาควบดูแล พอจบหลักสูตรภาคนวกรรมแล้ว พระธรรมทูตทั้งหมดต้องเดินทางไปอบรมงานภายใน อันถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือภาคปฏิบัติจิตภาวนา ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาในการอบรม ๑๕ วัน โดยมี พระญาณสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษณ์ปุณณาราม พระครูพุทธิสารสุนทร วัดพระศรีมหาธาตุ และพระเถระสายกรรมฐาน เป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมภาคจิตภาวนา

เข้าสู่สมัยเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาศัยสื่อเพื่อให้เข้าถึงพุทธบริษัททั้งหลาย สื่อที่สำคัญในปัจจุบันคือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก สามารถเข้าถึงคนทุกชนชั้นทุกระดับ พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕ (ธรรมยุต) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.dba15.org เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของพระธรรมทูตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑๕ (ธรรมยุต) ข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ กระดานสนทนาถามตอบปัญหาธรรม เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย

 

ปัจจุบันมีวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตตามทวีปต่างๆ ดังนี้

ทวีปเอเชีย จำนวน ๑๗ วัด ๑ สำนักสงฆ์

ทวีปออสเตรเลีย จำนวน ๑๓ วัด

ทวีปอเมริกา จำนวน ๕๖ วัด ๕ สำนักสงฆ์

ทวีปยุโรป จำนวน ๑๕ วัด ๒ สำนักสงฆ์

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ตั้งอยู่ ณ ตึก ส.ว.ธรรมนิเวศ ชั้น ๔ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานกรรมการบริหาร พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรม ในเดือนพฤษจิกายน และสอบคัดเลือกในเดือนธันวาคมของทุกปี คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จำนวน ๖๐ รูป เท่านั้น

มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ปี ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูตไปต่างประเทศนี้เอง

พระธรรมทูต จึงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูต นำธงธรรม ยาตราสู่ดินแดนต่างๆ ในนานาประเทศทั่วโลก นำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอันชุ่มฉ่ำชโลมใจของมวลชน เพราะอาศัยพระธรรมทูต พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยลำดับ จนถึงทุกวันนี้

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.