Article Index

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ทวยเทพและมนุษย์”

 

กว่า ๒๕๕๒ ปี ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสัจธรรม พระสมณทูตรุ่นแรก จำนวน ๖๐ รูป ที่พระพุทธองค์ทรงส่งประกาศพระพุทธศาสนา ไปยังแคว้นต่างๆ ในประเทศอินเดีย นำความผาสุขร่มเย็นสู่มวลมนุษย์

ในพุทธศตวรรษที่ ๓ พระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาราชาทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่ ทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ส่งพระสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังแคว้นต่างๆ จำนวน ๙ สาย คณะพระโสณเถระและพระอุตตรเถระไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ คือแถบประเทศไทย ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับ ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนปัจจุบันสมัย

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ มหาเถรสมาคม มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยคณะสงฆ์ธรรมยุตนั้น เริ่มมีการเปิดหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ และพัฒนาหลักสูตรการอบรมเรื่อยมา จวบจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นรุ่นที่ ๑๕ การอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ใช้เวลาในการอบรม ๓ เดือน โดยอบรมภาคทฤษฎีวิชาการ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยพระวิทยากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ วิทยากรจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาการอบรม ๖๐ วัน

วีดีทัศน์สารคดีพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) โดยสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)  


ครั้นจบหลักสูตรภาควิชาการแล้ว ก็ปฏิบัติงานภาคนวกรรม ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน โดยมีพระญาณวิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม เป็นผู้เมตตาควบดูแล พอจบหลักสูตรภาคนวกรรมแล้ว พระธรรมทูตทั้งหมดต้องเดินทางไปอบรมงานภายใน อันถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือภาคปฏิบัติจิตภาวนา ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลาในการอบรม ๑๕ วัน โดยมี พระญาณสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษณ์ปุณณาราม พระครูพุทธิสารสุนทร วัดพระศรีมหาธาตุ และพระเถระสายกรรมฐาน เป็นอาจารย์ผู้ให้การอบรมภาคจิตภาวนา

เข้าสู่สมัยเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาศัยสื่อเพื่อให้เข้าถึงพุทธบริษัททั้งหลาย สื่อที่สำคัญในปัจจุบันคือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก สามารถเข้าถึงคนทุกชนชั้นทุกระดับ พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕ (ธรรมยุต) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.dba15.org เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของพระธรรมทูตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑๕ (ธรรมยุต) ข่าวสาร สาระน่ารู้ต่างๆ กระดานสนทนาถามตอบปัญหาธรรม เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย

 

ปัจจุบันมีวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตตามทวีปต่างๆ ดังนี้

ทวีปเอเชีย จำนวน ๑๗ วัด ๑ สำนักสงฆ์

ทวีปออสเตรเลีย จำนวน ๑๓ วัด

ทวีปอเมริกา จำนวน ๕๖ วัด ๕ สำนักสงฆ์

ทวีปยุโรป จำนวน ๑๕ วัด ๒ สำนักสงฆ์

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ตั้งอยู่ ณ ตึก ส.ว.ธรรมนิเวศ ชั้น ๔ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานกรรมการบริหาร พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เปิดรับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรม ในเดือนพฤษจิกายน และสอบคัดเลือกในเดือนธันวาคมของทุกปี คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จำนวน ๖๐ รูป เท่านั้น

มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ปี ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูตไปต่างประเทศนี้เอง

พระธรรมทูต จึงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมทูต นำธงธรรม ยาตราสู่ดินแดนต่างๆ ในนานาประเทศทั่วโลก นำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอันชุ่มฉ่ำชโลมใจของมวลชน เพราะอาศัยพระธรรมทูต พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยลำดับ จนถึงทุกวันนี้

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.