ดร วรภัทร ภู่เจริญ อดีตนักวิทยาศาสตร์นาซ่า อบรมแนวทางการปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวันโดยวิถีพุทธในหัวข้อ "แสงสว่างแห่งธรรม" ที่ตัวอาจารย์ไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการบรรยายธรรมะเพราะท่านไม่ใช่พระและมักใช้วิธีสอนไม่เหมือนการสอนธรรมทั่วไป อาจารย์วรภัทธใช้ภาษาง่ายๆแบบเป็นกันเองบวกอารมณ์ขันมาอธิบายแนวทางการปฏิบัติแบบกายานุสติ รวมทั้งอ้างอิงปฎิปทาครูบาอาจารย์วัดป่า ผนวกเข้ากับการบริหารองค์การสมัยใหม่มาใช้ในการอบรมเพื่อนำวิถีพุทธไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน

Dr. Woraphat Phucharoen a former NASA scientist gave a lecture on how to practice dhamma in daily life on a topic of "Illumination of Dhamma". Dr. Phucharoen does not like to call his lecture a Dhamma preaching, because he is a lay person and he uses an unorthodox approach. He uses casual language with humor to explain a body based insight meditation by referring to the practices of forest monastery masters together with a modern corporation management to suggest how to live a daily life as a Buddhist in harmony with society. 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.