สารคดีรวบรวมความรู้เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุพระอรหันต์ทั้งยุคต่างๆ ประกอบด้วยเรื่องราวพระธาตุเสด็จและเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ในปัจจุบันที่อัฐิธาตุกลายเป็นพระธาตุ แม้ไม่เกี่ยวกับทางหลุดพ้นโดยตรง แต่ก็ดูไว้เพื่อเสริมความศรัทธาวัตรปฏิบัติของพระพุทธศาสนา

A documentary features the stories of Buddha relics and Arahanta relics from various times. The documentary features the story of how relic could miriculously come and disappear, also included stories of revered sangha in this era whose ashes turned into relic. Although this story would not directly help ones attain arahantaship, but would promote faith in Buddhism practices. 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.