หนังสือ'พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา' เขียนโดยสุรีย์ มีผลกิจและเรือโท วิเชียร มีผลกิจ รวบรวมพระประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม ตลอด ๔๕ พรรษาภายหลังที่ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและได้ออกเผยแพร่พุทธศาสนา โดยหนังสือจัดแบ่งพระพุทธประวัติเรียงตามพรรษาจากพรรษาแรกที่พระองค์ตรัสรู้จนพรรษาสุดท้ายที่ทรงปรินิพพาน นับเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ความอุตสาหะในการค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นอย่างยิ่ง จากหนังสือเล่มนี้ทำให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาอันไม่มีประมาณที่พระองค์เดินทางรอนแรมเพื่อโปรดสัตว์โลก พระองค์ท่านใช้เวลาเพียง ๙ เดือนแรกภายหลังจากการตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหก ออกสั่งสอนจนกระทั่งมีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นถึงกว่า ๑,๒๕๐ รูป นับเป็นหนังสือที่ควรอ่านเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณได้เป็นอย่างดี

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)/ (Please click on the book image to read it in a full size.)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.