หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงสรีระองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

"การได้เห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสน้อยใหญ่ เป็นอุดมมงคลของชีวิต"

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในวัย ๙๗ ปี หลวงตามหาบัว ละสรีระสังขารและจากโลกนี้ไปอย่างไม่วันหวนคืน การตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเรียกว่า ปรินิพพาน หลวงตามหาบัวทำให้ทุกคนที่อยู่และปฎิบัติอยู่กับท่านสิ้นสงสัยในการที่ท่านเป็นอริยะสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นสมณะอันสูงสุด

 “To behold a Samana whose heart is free of defilement – that is the highest Blessing.” 

 On January 30, 2011 at the age of 97, Luangta Maha Boowa shed his physical form and totally departed this world. The death of a Buddha or an Arahant disciple is known as Parinibbana. Luangta Maha Boowa left those who lived and practiced with him in no doubt that he was truly a Noble disciple in the lineage of the Lord Buddha, and a Samana of the highest blessing.

(โปรดคลิกที่ภาพหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มจอ)

(Please click on the book image to read it in a full size.) 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.