ภาพยนตร์พุทธประวัติ “พุทธศาสดา” ใช้เวลาดำเนินงานโครงการนี้ถึง 8 ปีจนสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการสร้างภาพยนตร์พุทธประวัติ “พุทธศาสดา” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ใช้ในการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ให้บังเกิดเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ ถูกต้องแก่เยาวชน พุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า (จาก http://buddha-thushaveiheard.com ) ความยาวถึง 4 ชั่วโมง

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.