พระจุลนายก (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณสังวราราม วรวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  เว็บวัดคอนคอร์ดขอรวบรวม ธรรมเทศนาของพระอาจารย์สุชาติ ไว้รวม ๙๖ ตอนไว้ในบทความนี้

พระอาจาย์สุชาติ  อภิชาโต ท่านเป็นพระอาวุโสจากวัดป่าบ้านตาด ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านเป็นพระกรรมฐานตามปฏิปทาครูบาอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่เก็บตัวอยู่อย่างเงียบๆ เดิมจะเป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มศิษย์ใกล้ชิดวัดป่าบ้านตาดอยู่หลายปึ จนกระทั่งนามของท่านได้ถูกเอ่ยถึงในสื่อมวลชน ในฐานะครูบาอาจารย์อาวุโสที่จะเป็นที่พึ่งพิงให้แก่เหล่าพุทธบริษัท ภายหลังจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวได้ละขันธ์ไปเมื่อต้นปี 2554 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโตยังมีข้อเด่นในฐานะครูอาจารย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาทั้งพูดและเขียน ท่านมีผลงานในการแปลคำเทศน์หรือหนังสือธรรมะขององค์พระหลวงตา

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 1
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 1
(227) หัวใจคำสอน
(228) ไม่มีอะไรเป็นของเรา
(229) ความผิดหวัง
(230) ศาสนาสอนให้เห็นความจริง
(231) เรื่องของจิต
(232) ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ 
(233) แสงสว่างแห่งธรรม 
(234) ความอยากไม่มีขอบเขต
(235) ยารักษาใจ
(236) สวดมนต์ภาวนา 
(237) คุณค่าของครูบาอาจารย์
(238) กิจที่ต้องธรรม
(239) บุญคือความสุขใจ
(240) อัดเสียงธรรมด้วยใจ 
(251) ธาตุรู้ 
(252) ใจไม่ดับ
(253) ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
(274) สมถะ วิปัสสนา
(275) พ่อแม่ครูอาจารย์
(276) กินเพื่ออยู่
(298) เจริญสติเป็นหลัก 
(299) ใจเป็นใหญ่ 
(300) ธรรมปราบกิเลส
(335) งานภายใน 
(325) เกียร์ของใจ (ศาลาฉันจังหัน)
(327) สวยจริง สวยปลอม (ศาลาฉันจังหัน)
(338) ความสุขที่แท้จริง 
(369) เวทนา 
(370) การพัฒนาจิต 
(371) ยินดีในธรรม 

 


ท่านเกิดที่กรุงเทพโดยดั้งเดิม ต่อมาโยมบิดามารดาของท่านได้ย้ายภูมิลำเนาไปที่พัทยา ชลบุรี จึงส่งท่านไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ Seven Day Adventist ที่กรุงเทพ ภายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ท่านทำงานเป็นล่ามและผู้แปลเอกสารภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ 1 ปีครึ่งเพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษา จากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา เมื่อท่านเดินกลับมาประเทศไทยและใช้เวลาตรึกตรองอนาคตของตน ช่วงนี้เองท่านได้เริ่มสนใจศึกษาศาสนาพุทธและการปฎิบัติภาวนา  ไม่นานนักการภาวนาท่านก้าวหน้าได้รับความสงบดี ทำให้ท่านทวีความสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นและต้องการฝีกปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อตัดเครื่องกังวลของการเป็นฆราวาสท่านจึงตัดสินใจออกบวชตั้งแต่ปี 2518 ที่วัดบวรนิเวศวรวิหารและไปอยู่ฝึกปฎิบัติที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาเก้าปี ก่อนจะมาจำพรรษาที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527   พระอาจารย์สุชาติ ยังคงรักษาวัตรปฎิบัติที่เรียบง่ายแต่เคร่งครัดของวัดป่าจนถึงปัจจุบัน 

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 2
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 2
(372) คู่มือปฎิบัติธรรม
(373) อวิจชา ปัจจยา สังขารา
(374) ธรรมนำใจ 
(375) ทางสู่ความยิ่งใหญ่ 
(376) สังเวชนียสถาน 
(377) ตัวรู้กับสติ 
(378) เชื่อบุญกรรม 
(379) ต้องเลือกเอาธรรมะ
(380) ไปถูกทาง 
(381) พระปาฏิโมกข์ 
(382) ทำจิตให้สงบก่อน
(383) อย่ากุสะลานะ
(384) ปรอทวัดอุณหภูมิของใจ
(385) ทานคือการให้
(386) ยินดีกับการเป็นคนจน 
(387) ความสุขทางใจ
(388) ปิดทองหลังพระดีกว่า-ช่วงเทศน์
(388) ปิดทองหลังพระดีกว่า ถาม-ตอบ
(389) ปฏิจจสมุทบาท
(390) เติมเสบียง
(391) เป้าหมายของการไปวัด
(392) แนวทางปฏิบัติ 
(393) ความคิดปรุงแต่ง 
(395) สงสารตัวเองเถิด
(396) คิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆ
(397) สาวก 
(398) การลงทุนที่ดีที่สุด
(399) มีใจไฝ่ธรรม 
(400) ตายแล้วไปเกิดใหม่ 
(401) อริยสัจ  

 


หนังสือที่ถอดความจากคำเทศนาของท่านมีออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ http://www.kammatthana.com และงานแปลคำเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเป็นภาษาอังกฤษก็มีอยู่พอสมควร บางงานก็จัดทำเป็นงานแปลสำนวนแรก ก่อนจะถูกนำไปเกลาสำนวนโดยพระชาวต่างประเทศอีกทอดหนึ่งก็มี แต่ที่พอจะยกมาในฐานะผลงานในนามของท่านโดยตรง มีดังต่อไปนี้

1) "Amata Dhamma"-Six Talks on Dhamma by Ajaan Mahã Boowa Ñãnasampanno, translated by Ajaan Suchard Apijato
2) "Forest Desanas Vol.1 (Forest Dhamma Talks) by Ven. Maha Boowa, translated by Ajaan Suchard Apijato
3) "Forest Desanas Vol. 2 (Forest Dhamma Talks) by Ven. Maha Boowa, translated by Ajaan Suchard Apijato

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 3
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 3
(402) ใจไม่มีอายุขัย
(403) ทุกข์เกิดจากความอยาก
(404) นิสัย สันดาน
(405 ดูใจเป็นหลัก
(406) เวลาไม่มีวันหยุด
(407) แยกใจออกจากร่างกาย
(408) ความจำ ความจริง
(409) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา
(410) ธรรมไม่เสื่อม
(411) ธาตุ 6
(412) ใจเป็นตัววัดผล
(413) การบูชาที่แท้จริง
(414) การทำใจให้เฉย
(415) ปรมัตถสัจจะ
(416) ควบคุมความคิด
(417) บวชจริง
(418) ร่างกายไม่ใช่ของเรา
(419) มิจฉาทิฐิ
(420) วันหลวงตาละขันธ์
(421) ความสำคัญของการภาวนา
(422) ผึ้งแตกรัง
(423) สนใจไฝ่ธรรม
(424) ธรรมเป็นอาหารใจ
(425) สักกายะทิฐิ
(426) กามฉันทะ 
(427) หลักของสติ 
(430) อยู่กับความจริง
(431) เติมธาตุ 
(432) ภาวะไม่ปกติ

 


วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๙ นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา แด่ สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ปัจจุบัน) เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม"

ในระยะแรกวัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลมหาราช ทรงพระมหากรุณารับไว้เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดญาณสังวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบันอาณาเขตของวัดมีพื้นที่ ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนี้ยังมีเนื้อที่ในเขตโครงการพระราชดำริประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัด

เนื่องจากบริเวณพื้นที่สร้างวัดเป็นที่ราบเชิงเขาห่างจากถนนสุขุมวิทช่วงระหว่างบางละมุง-สัตหีบ โดยแยกเข้ามาจากถนนทางหลวงประมาณ ๕ กิโลเมตร ทางการจึงได้ทำการตัดถนนเข้ามาจนถึงวัดทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น จึงได้มีการก่อสร้างปูชนียวัตถุสถานขึ้นตามลำดับ เช่น พระอุโบสถ, พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์, พระมหามณฑป พระพุทธบาท ภปร. สก., ศาลาอเนกกุศลขนาดใหญ่สองหลัง สว.กว. (ศรีสังวาลย์กัลยาณิวัฒนา) และ มวก.สธ. (มหาวชิราลงกรณ์ สิรินธร)

วัดญาณสังวรารามอาจถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมา และทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย 

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 4
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 4
(433) ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน
(434) อย่าคลุกคลีกัน
(435) งานสำคัญที่สุด
(436) วันบวช

(437) ความจริงที่แท้จริง
(438) โลกธาตุ โลกทิพย์
(439) ความตั้งใจ

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.