หนังสือที่ถอดความจากคำเทศนาของท่านมีออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ http://www.kammatthana.com และงานแปลคำเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเป็นภาษาอังกฤษก็มีอยู่พอสมควร บางงานก็จัดทำเป็นงานแปลสำนวนแรก ก่อนจะถูกนำไปเกลาสำนวนโดยพระชาวต่างประเทศอีกทอดหนึ่งก็มี แต่ที่พอจะยกมาในฐานะผลงานในนามของท่านโดยตรง มีดังต่อไปนี้

1) "Amata Dhamma"-Six Talks on Dhamma by Ajaan Mahã Boowa Ñãnasampanno, translated by Ajaan Suchard Apijato
2) "Forest Desanas Vol.1 (Forest Dhamma Talks) by Ven. Maha Boowa, translated by Ajaan Suchard Apijato
3) "Forest Desanas Vol. 2 (Forest Dhamma Talks) by Ven. Maha Boowa, translated by Ajaan Suchard Apijato

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 3
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 3
(402) ใจไม่มีอายุขัย
(403) ทุกข์เกิดจากความอยาก
(404) นิสัย สันดาน
(405 ดูใจเป็นหลัก
(406) เวลาไม่มีวันหยุด
(407) แยกใจออกจากร่างกาย
(408) ความจำ ความจริง
(409) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา
(410) ธรรมไม่เสื่อม
(411) ธาตุ 6
(412) ใจเป็นตัววัดผล
(413) การบูชาที่แท้จริง
(414) การทำใจให้เฉย
(415) ปรมัตถสัจจะ
(416) ควบคุมความคิด
(417) บวชจริง
(418) ร่างกายไม่ใช่ของเรา
(419) มิจฉาทิฐิ
(420) วันหลวงตาละขันธ์
(421) ความสำคัญของการภาวนา
(422) ผึ้งแตกรัง
(423) สนใจไฝ่ธรรม
(424) ธรรมเป็นอาหารใจ
(425) สักกายะทิฐิ
(426) กามฉันทะ 
(427) หลักของสติ 
(430) อยู่กับความจริง
(431) เติมธาตุ 
(432) ภาวะไม่ปกติ

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.