ท่านเกิดที่กรุงเทพโดยดั้งเดิม ต่อมาโยมบิดามารดาของท่านได้ย้ายภูมิลำเนาไปที่พัทยา ชลบุรี จึงส่งท่านไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ Seven Day Adventist ที่กรุงเทพ ภายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ท่านทำงานเป็นล่ามและผู้แปลเอกสารภาษาอังกฤษอยู่ประมาณ 1 ปีครึ่งเพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษา จากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา เมื่อท่านเดินกลับมาประเทศไทยและใช้เวลาตรึกตรองอนาคตของตน ช่วงนี้เองท่านได้เริ่มสนใจศึกษาศาสนาพุทธและการปฎิบัติภาวนา  ไม่นานนักการภาวนาท่านก้าวหน้าได้รับความสงบดี ทำให้ท่านทวีความสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นและต้องการฝีกปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อตัดเครื่องกังวลของการเป็นฆราวาสท่านจึงตัดสินใจออกบวชตั้งแต่ปี 2518 ที่วัดบวรนิเวศวรวิหารและไปอยู่ฝึกปฎิบัติที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาเก้าปี ก่อนจะมาจำพรรษาที่วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527   พระอาจารย์สุชาติ ยังคงรักษาวัตรปฎิบัติที่เรียบง่ายแต่เคร่งครัดของวัดป่าจนถึงปัจจุบัน 

ธรรมเทศนา พระอาจารย์ สุชาติ อภิชาโต ตอนที่ 2
Desana of Ven Ajaan Suchart Abhijato Part 2
(372) คู่มือปฎิบัติธรรม
(373) อวิจชา ปัจจยา สังขารา
(374) ธรรมนำใจ 
(375) ทางสู่ความยิ่งใหญ่ 
(376) สังเวชนียสถาน 
(377) ตัวรู้กับสติ 
(378) เชื่อบุญกรรม 
(379) ต้องเลือกเอาธรรมะ
(380) ไปถูกทาง 
(381) พระปาฏิโมกข์ 
(382) ทำจิตให้สงบก่อน
(383) อย่ากุสะลานะ
(384) ปรอทวัดอุณหภูมิของใจ
(385) ทานคือการให้
(386) ยินดีกับการเป็นคนจน 
(387) ความสุขทางใจ
(388) ปิดทองหลังพระดีกว่า-ช่วงเทศน์
(388) ปิดทองหลังพระดีกว่า ถาม-ตอบ
(389) ปฏิจจสมุทบาท
(390) เติมเสบียง
(391) เป้าหมายของการไปวัด
(392) แนวทางปฏิบัติ 
(393) ความคิดปรุงแต่ง 
(395) สงสารตัวเองเถิด
(396) คิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆ
(397) สาวก 
(398) การลงทุนที่ดีที่สุด
(399) มีใจไฝ่ธรรม 
(400) ตายแล้วไปเกิดใหม่ 
(401) อริยสัจ  

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.