Article Index

พระธรรมเทศนาชุด รู้ใน 3 กาลคือตรัสรู้ โดย พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด จาก www.jozho.net 

คำสอนหลวงปู่ศรี มหาวีโร ชุดรู้ใน 3 กาลคือตรัสรู้
01 ปี 2512 ที่พึ่งอันเกษม
02 ปี 2512 สิกขาบทที่ควรทราบ
03 11-04-13 ความตายแสดงธรรม
04 13-12-12 ของพิเศษในตัวเรา
05 14-10-32 พุทธศาสนาสอนสัจธรรม
06 28-09-28 ธรรมะเกิดแต่เหตุ
07 มนุษย์สมบูรณ์แบบ 
08 19-08-29 ทวนกระแสจิตใจ 
09 05-12-30 เรื่องพระเจ้าแผ่นดิน  
10 วิธีฝึกจิตใจ 
11 ดูจิตใจของใครของมัน 
12 11-09-30 ให้รู้อยู่ในตัวเจ้าของ 
13 22-07-37 วันอาสาฬหบูชา  
14 21-11-36 ธรรมะแก้จิตใจ 
15 10-02-37 พยายามฝึกหัดจิตใจตัวเอง
16 24-05-37 วันวิสาขบูชา 
17 30-07-37 วันคารวะหลวงปู่  
18 08-10-38 วันมหาปาวารนาออกพรรษ  
19 วันอาสาฬหบูชา เรื่องที่อินโดนิเซีย 
20 วันอาสาฬหบูชา แก้ใจตัวเอ 
21 ให้ธรรมะแทรกอยู่ในจิตใจ 
22 มหาสังฆปาวารนาออกพรรษา นิสัยผู้บรรลุธรรม 
23 ร่างกายเป็นทาสของโลก 
24 เอาสมาธิเป็นยาแก้ไข
25 เดือนเก้าดับวันข้าวประดับดิน 
26 จิตใจต้องอยู่กับธรรม 
27 น้อมเข้าหาเจ้าของ 
28 วันมาฆบูชา การเตรียมตัวสู่โลกหน้า 
29 ผู้รับอามะสากัง 
30 จิตใจชอบส่งหน้าส่งหลัง  
31 ธรรมะของมนุษย์ 
32 วันปาวารนาออกพรรษา ความสามัคคี
33 วันมาฆบูชามหาสันนิบาต  
34 เรามีอะไรให้รู้จักอันนั้น 
35 จิตคือธรรมชาติรู้อย่างหนึ่ง
36 ความสงบคืออาหารของใจ 
37 รู้ใน 3 กาลคือตรัสรู้ 
38 ทำให้เกิดเป็นธรรมะของต 
39 ธรรมะเป็นของเยี่ยมที่สุด 
40 งานศพแม่ชีสุดใจ 
41 การสร้างมหาเจดีย์  
42 ให้ใจเข้าถึงธรรมะ 
43 ปี 2541 ในพรรษา จิตเป็นสมาธิต้องอาศัยสติ 
44 ตัดกระแสความเกิด 
45 09-07-41 อธิษฐานจำพรรษา 
46 วันอาสาฬหบูชา ผู้ใดทำผู้นั้นได้ 
47 20-05-40 วันวิสาขบูชา ศีลคือรั้วล้อมจิตใจ   
48 30-10-39 วันคารวะหลวงปู่ ไม่จริงจังผลไม่เกิด
49 10-08-38 หลักการของพุทธองค์ 
50 24-08-38 วันคารวะหลวงปู่
51 19-10-35 วันปาวารนาออกพรรษา 
52 13-04-41 วันมหาสงกรานต์ หลักย่อๆในการปฏิบัติ 
53 16-04-40 ให้เมตตาสงสารตน 
54 09-05-40 ข้อวัตรปฏิบัติ 
55 21-04-40 บวชจิตบวชใจ 
56 10-05-41 วันวิสาขบูชา 
57 20-09-41 ปรารภเรื่องราวสู่ฟัง  
58 08-07-41 วันอาสาฬหบูชา ฝืนกระแสจิตใจฝ่ายต่ำ 
59 07-07-41 อบรมนาคก่อนบวช 
60 15-08-41 เมื่อจิตเห็นบุพกรรม 
61 03-10-41 วันประเมินผลนวกะ  
62 05-10-41 วันปาวารนาออกพรรษา มันกลัวตาย 

 

 

 

   

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.