เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เว็บวัดคอนคอร์ดขอนำเสนอแง่มุมต่างๆของพุทธศาสนาที่ทำให้ศาสนามีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นศาสนาหลักศาสนาหนึ่งในโลก ในลำดับที่สี่ ขอยกเรื่อง "พระไตรลักษณ์ -ปฏิจจสมุปบาท" ที่พุทธศาสนาแสดงธรรมชาติของสรรพสิ่งต่างๆอันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทั้งในส่วนภายนอกและภายใน ติดต่อสืบต่อกันไปกันมา โดยจะยกธรรมเทศนาในหมวดเรื่องพระไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท และอิทัปปัจจยตา โดยท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขวราราม ซึ่งท่านเทศนาอธิบายข้อธรรมที่ลึกซึ้งไว้ได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.