การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ทั้งหมด ๓ ตอน)
๑.ศีลในพระพุทธศาสนา
๒.สมาธิในพระพุทธศาสนา
๓.ปัญญาในพระพุทธศาสนา 

เสียงอ่านโดยพระกฤช นิมฺมโล/วิดีโอโดย  Hiphoplanla

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.