Article Index

หนังสืออิเลคโทรนิคส์และเสียงเทศน์ในหมวด "แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ" โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)

คำปรารถ

แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ

หนังสือแนะนำวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ นี้ เดิมทำเป็นเสียงโดยบันทึกเสียงใส่เทป ต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหนังสือ "ธัมมวิโมกข์" ได้ช่วยกันคัดจากเสียงมาเป็นตัวหนังสือ สำนวนที่ออกมาอาจจะไม่เรียบร้อยสละสลวยพอ เพราะเวลาพูด บันทึก กำลังป่วยมากรีบบันทึก เพราะไม่แน่ใจว่า จะตายก่อนบันทึก ด้วยว่าการป่วยคราวนี้มีอาการน่าวิตกอยู่มาก เพราะอาการโรคที่เป็น แปลกและรุนแรงกว่าที่เคยป่วยมาแล้วมาก เมื่อป่วยก็คำนึงถึงการหนี้นรก เพราะเคยป่วยและตายชั่วคราวมาหลายครั้ง แต่ละครั้งก็หาทางหนีนรกได้ทุกคราว จนมั่นใจตนเองว่า ถ้าไม่ประมาทเกินไป คงไม่ลงนรก การหนีนรกได้แต่ทว่าอารมณ์อย่างนั้น คงไม่เหมาะสมกับท่านที่มีเวลารักษาอารมณ์ใจได้ โดยที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมาก จึงพยายามหาทางหนีนรกที่เหมาะสมสำหรับท่านที่มีเวลาฝึกใจน้อย เพราะต้องใช้เวลาประกอบอาชีพ ด้วยเวลาที่ต้องหาเลี้ยงชีพนี้ต้องใช้เวลามาก และต้องเหนื่อยอ่อนตลอดวัน ความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำ เป็นแนวหนีนรกได้ทั้งหมด แต่จะเหมาะแก่ใครเท่านั้นเอง 

แต่ละคนก็ต้องเลือกคำสอนที่พอเหมาะ พอดี สำหรับตน การปฏิบัติจะมีผลแน่นอนและรวดเร็ว มีหลายท่านมาปรารภว่าไม่รู้จะเลือกเอาคำสอนตอนไหนมาปฏิบัติ เพราะเลือกไม่ถูก อาตมาก็เลยช่วยเลือกให้ โดยเอามาเฉพาะจุดที่เห็นว่าง่าย และนำมาพูดไว้หลายๆ จุด เพื่อให้ทุกคนเลือกเอาตามที่เห็นสมควร ถ้าเลือกจุดใดจุดหนึ่งและทำได้ ขอยืนยันว่าหนีนรกได้จริง แต่จะหนีได้ตลอดไปคือไม่ตกลงบายภูมิตลอดไป หรือไม่ตกชั่วคราว ก็สุดแล้วแต่ท่านที่เลือกปฏิบัติ ด้วยในถ้อยคำที่แนะนำบอกไว้ชัดแล้วว่า ทำอย่างนี้หนีนรกได้ตลอดไป ทำอย่างนี้หนีนรกได้ชั่วคราว ท่านที่มีกำลังใจอ่อน อันดับแรกควรทำแบบหนีได้ชั่วคราวก่อน เมื่อปฏิบัติไปนานๆ อารมณ์ใจชิน ก็จะปฏิบัติแบบตลอดกาลได้เอง 

ความจริงหนังสือหนีนรกนี้ มีออกมาแล้วหนึ่งเล่ม เป็นเล่มขนาดบาง เพื่อให้พอเหมาะพอดีกับท่านที่มีเวลาอย่างน้อย สำหรับสำนวนที่ท่านกำลังจะอ่านอยู่นี้เดิมเป็นเทปเสียง มีข้อความละเอียดกว่าหนังสือที่พิมพ์ออกไปแล้วมาก เพราะการฟังสบายกว่าการเอาแต่เมื่อพระท่านจัดทำจากเสียงเป็นหนังสือออกมาก็เป็นการดี ท่านที่มีเวลาอ่านมากจะได้มีเวลาทบทวนกำลังใจ และนำติดตัวไปได้ง่าย อาตมาขออนุโมทนาแด่คณะผู้จัดทำ เพราะช่วยสงเคราะห์ให้ท่านที่ไม่มีเครื่องบันทึกเสียง ได้มีโอกาสติดตัวและนำไปได้ง่าย และขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายที่อ่านหนังสือนี้ จงมีกำลังใจเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติตนหนีนรกได้ตลอดกาลทุกท่านเถิด 

พระสุธรรมยานเถระ
27 กุมภาพันธ์ 2529  

แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
๑ การปฏิบัติตนเพื่อหนีบาป
๒ ลักษณะแห่งการหนีบาป
๓ ปฏิบัติตนไม่ครบไปสวรรค์ได้ ไปนรกได้
๔ อารมณ์คิดฟุ้ง
๕ อบายภูมิเบื้องต้น
๖ จิตข้องอยู่ในทรัพย์สมบัติ ตายแล้วไปอบายภูมิ
๗ พุทธานุสสติกรรมฐาน
๘ วิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิ
๙ การเจริญสมาธิในพุทธานุสสติกรรมฐาน
๑๐ อารมณ์เป็นสุขเพราะกำลังสมาธิ
๑๑ เปิดประตูให้พบทางสวรรค์ พรหมและพระนิพพาน
๑๒ การปฏิบัติตนในศีลข้อที่ ๑  
๑๓ อานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่ ๑
๑๔ ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๒
๑๕ ศีลและกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๓
๑๖ คาถามหาเสน่ห์
๑๗ ศีลข้อที่ ๕
๑๘ อานิสงส์ของกรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๔
๑๙ กรรมบถ ๑๐ ข้อที่ ๙ พยาบาท
๒๐ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
๒๑ การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ
๒๒ การปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆ (ต่อ)
๒๓ องค์ของพระโสดาบัน
๒๔ จริยาของพระโสดาบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังเสียงเทศน์/click the titles for audio)

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.