ณ กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน ทรงเอ่ยถึงเรื่องราวของพระอัครสาวกทั้งสอง

สมัยหนึ่ง พระมหาเถระทั้งสองคิดกันว่า "ภายในพรรษานี้ จะเพิ่มพูนการไปอยู่สงัดในป่า"

ดังนั้นจึงทูลลาพระศาสดา ละออกจากหมู่คณะ ถือบาตร และบริขาร (ของใช้สอยของพระ) ด้วยตัวเอง มุ่งสู่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ปัจจันตคาม (หมู่บ้านชายแดน) แล้วพักอาศัย อยู่ในป่านั้น

ที่นั้นเอง มีคนกินเดน (กินของเหลือ) คนหนึ่ง ได้พบพระมหาเถรทั้งสองแล้ว ก็ขอทำการ อุปัฏฐาก (รับใช้) อยู่ด้วยในที่นั้น พระมหาเถระ ก็มิได้รังเกียจแต่ประการใด อยู่ๆ กันมา คนกินเดน เกิดจิตวิปริตขึ้นว่า "เราเห็นภิกษุสองรูปนี้ ช่างอยู่กันอย่างสมัครสมานพร้อมเพรียงดีเหลือเกิน จะเป็นไปได้ไหมหนอ ที่เราจะทำลาย ให้แตกแยกกันเสีย"

คิดแล้วให้รู้สึกท้าทายความสามารถของตน จึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระ กล่าวคำส่อเสียดยั่วยุว่า "ท่านผู้เจริญ ท่านไปก่อเวรอะไรไว้กับ พระมหาโมคคัลลานเถระหรือ?"

"ก่อเวรอะไรกันเล่า อาตมายังไม่ทราบเรื่องเลย"

คนกินเดนรีบโป้ปดมดเท็จทันทีว่า "ท่านผู้เจริญ ก่อนหน้าที่กระผมจะมาหาท่าน เมื่อครู่นี้ พระมหาโมลคัลลานเถระ ได้กล่าวถึงท่าน แต่ในแง่ เสียหายเท่านั้น ซ้ำยังบอกว่า พระสารีบุตร ไม่อาจเทียบ กับเราได้เลย แม้โดยชาติโคตร ตระกูลก็ตาม แม้โดยการศึกษาร่ำเรียนก็ตาม แม้โดยอิทธิฤทธิ์ หรือ การบรรลุธรรมก็ตาม"

พระสารีบุตรเถระรับฟังแล้ว ก็มีอาการยิ้ม มิได้กล่าวตอบโต้อะไร เพียงแต่ตัดบทกล่าวว่า "ท่านจงไปเสียเถิด"

เมื่อถูกไล่เช่นนั้น คนกินเดน จึงเดินลุกเดินไปยังที่พักของ พระมหาโมคคัลลานเถระ แล้วก็กล่าวโกหก ทำนองเดียวกันนั้นอีก พระมหาโมคคัลลานเถระ รับฟังแล้ว ก็มีอาการแย้มหัวเช่นกัน พร้อมกับกล่าวว่า "ท่านจงไปเสียเถิด"

แล้วพระมหาโมคคัลลานเถระ ก็ได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเถระถึงที่พัก เอ่ยปากถามว่า "ท่านผู้มีอายุ คนกินเดนนั้น ได้กล่าวอะไรกับท่านบ้างหรือไม่ ? "

พระสารีบุตรเถระจึงบอกเล่าคำความเหล่านั้นให้ฟัง พร้อมกับพิจารณาว่า "คนกินเดนผู้นี้ กล่าวมุสา ส่อเสียด แม้กับผม ฉะนั้นจึงไม่ควรอยู่ในที่นี้ ควรออกไปเสีย"

พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นพ้องด้วย จึงเอ่ยปากรับคำว่า "ดีล่ะ คนกินเดนนี้ควรออกไปให้พ้นจากที่นี้"

แล้วจัดการนำเขา ออกไปจากที่นั้นทันที ตลอดพรรษานั้น พระมหาเถระทั้งสอง จึงอยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคี สุขสงบ ต่อเมื่อออกพรรษาแล้ว จึงเดินทางกลับไป เข้าเฝ้าพระศาสดา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงถามไถ่ ขึ้นว่า "เธอทั้งสองอยู่กันโดยสงบ สบายตลอดพรรษาหรือ ?"

พระมหาเถระทั้งสองจึงทูลเรื่องราวให้ทราบ "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีคนกินเดนผู้หนึ่ง ประสงค์จะทำลายมิตรภาพ ของพวกข้าพระองค์ แต่เขา ทำลาย ไม่ได้ จึงถูกขับให้พ้นไปเสีย"

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับฟังแล้ว ตรัสว่า "ดูก่อนสารีบุตร มิใช่ในบัดนั้นเท่านั้น ที่เขาไม่อาจทำลายมิตรภาพได้ แม้ในกาลก่อน คนกินเดนนี้ ก็เคยคิดว่า จะทำลายพวกเธอเสีย แต่เมื่อทำลายไม่ได้ จึงต้องหนีจากไป"

พระมหาเถระทั้งสองทูลอาราธนา (นิมนต์ ) พระศาสดาจึงตรัสเล่าให้ฟัง

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.