โมฆราชมาณพ ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามา ๒ ครั้งแล้ว แต่พระองค์ยังไม่ตรัสอนุญาตให้กราบทูลถาม จนถึงโปสาลมาณพได้กราบทูลถาม และพระองค์ได้ตรัสแก้อันนับเป็นที่ ๑๔ แล้ว โมฆราชมาณพจึงได้กราบทูลถามอีกเป็นครั้งที่ ๓ มีความว่า

"ข้าแต่พระองค์ที่ทรงเป็นสักกะหรือศากยะ ข้าพระเจ้าได้กราบทูลถามมา ๒ ครั้งแล้ว แต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักษุไม่ตรัสแก่ข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ต่อครั้งที่ ๓ พระองค์ผู้ทรงเป็นเทพฤษีก็จะตรัสพยากรณ์แก้ โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลก ไม่ทราบความเห็นของพระองค์ ผู้ทรงเป็นโคตมโคตร ผู้มียศ ข้าพระเจ้ามีความต้องการจะกราบทูลถามปัญหา จึงมาเฝ้าพระองค์ ผู้ทรงมีพระปรีชาเห็นล่วงสามัญชนทั่วไปอย่างนี้ บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น"

พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่า

"ดูก่อนโมฆราช ท่านจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยเป็นของสูญคือว่างเปล่า ถอนความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนเสียทุกเมื่อ ก็จะพึงข้ามพ้นมัจจุคือความตายได้อย่างนี้ บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น" ดั่งนี้

(คัดลอกจากหนังสือโสฬสปัญหา หน้า ๒๔๓ จัดพิมพ์โดยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ.๒๕๓๐/สาวิกาน้อยรวบรวม)  

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.