คำสอนของหลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ขาวท่านเคยเทศน์ให้แม่ชีทั้งหลายฟังว่า "จงทำใจให้เหมือนแผ่นดิน เพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เคยโกรธใคร ทำอะไรใครเลย จงทำใจเหมือนน้ำ เพราะธรรดาของน้ำย่อมเป็นของสะอาด ชำระของสกปรกได้ทุกเมื่อ และเป็นของดื่มกินเพื่อมีชีวิตช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง จงทำตนให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า เพราะธรรดาของผ้าเช็ดเท้าย่อมไม่มีความรักความชังฉันใด ใจเราก็ทำเหมือนกันฉันนั้น" เมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้เช่นนี้แล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด.....ดังสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่า "จิตตัง ทันตังสุขาวหัง" จิตที่ฝึกฝนมาดีแล้ว นำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง
"...ประการที่สาม ฝึกทำใจให้เป็นผ้าขี้ริ้ว มนุษย์เราถือว่า ผ้าขี้ริ้วเป็นของต่ำ สกปรก ไม่น่าจับต้อง ไม่มีใครอยากเป็นผ้าขี้ริ้วเพราะไม่ได้รับการเชิดชู ยิ่งเป็นผ้าเช็ดเท้า ใครผ่านไปมาก็เหยียบย่ำ แต่ทำไมท่านพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงฝึกใจของท่านให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว จิตที่เหมือนผ้าขี้ริ้ว ก็คือจิตที่อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นจิตที่ยอมได้ ลดละความยึดมั่น ในความเป็นตัวตนได้ ที่จิตวุ่นอยู่ตลอดเวลา หาความสงบวิเวกไม่ได้ ก็เพราะมีความกังวลที่จะต้องรักษาศักดิ์ศรี หน้าตา ชื่อเสียงเกียรติยศ รักษาทุกอย่างที่เป็น "ของฉัน" ไว้ คอยระมัดระวัง ไม่ให้ใครมาล่วงล้ำก้ำเกิน

ผู้ฝึกทำใจให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วได้ ย่อมรู้สึกเป็นสุข เยือกเย็น ไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องมีใครมาแห่แหนห้อมล้อม เสมือนผ้าขี้ริ้วอยู่ตรงไหนมุมไหนก็ไม่เดือดร้อน ไม่สนใจให้ใครมามอง แต่ทุกคนก็รู้ว่าผ้าขี้ริ้วนั้นมีประโยชน์ จิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ นอกจากตนเองจะมีความสงบเย็นแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่คนรอบข้าง ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน มีความลืมตัว ลืมว่ามีตัวตน มีตำแหน่งหน้าที่การงาน มีหน้ามีตาอย่างไร ลืมหมด จึงทำอะไรได้อย่างคนธรรมดา ยิ่งลืมตัวได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีความสงบมากขึ้นเท่านั้น..."

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.