เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ โดย พระอาจารย์ สมไชย รากโพธิ มูลนิธิพระอภิธรรมวัดพระเชตุพน ฯ (วัดโพธิ์ - ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร)

การเทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง

พระโบราณาจารย์ได้แสดงถึงอานิสงส์ การตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติให้จบเพียงวันเดียวครบบริบูรณ์ทั้ง 13 กัณฑ์ เป็นเหตุให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้

1. เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วจะได้พบพระศรีอาริย์พุทธเจ้าในอนาคต
2. เมื่อดับขันธ์จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันมโหฬาร
3. จักไม่ตกนรก เมื่อตายไปแล้ว
4. เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริย์พุทธเจ้า เทพบุตร เทพธิดา จะได้จุติลงไปเกิดเป็นมนุษย์
5. ครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา ก็จักได้บรรลุมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาก ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ๒๗ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๓ ทาน ๒๐๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๔ วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ๘๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบัพพต์ ๔๓ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๙๖ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
กัณฑ์ที่ ๑๓ นคร ๔๘ พระคาถา


 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.