ธรรมเทศนาเรื่อง "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๓ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ 

ท่านอธิบายเรื่องทางสุดโต่งทั้งสองทางและทางสายกลาง รวมทั้งความทุกข์ในนัยยะที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอน 

Desana on "Dhammacakkappavattana sutta" in1960 by Buddhadasa Bhikkhu, Buddhadasa Bhikkhu explained two extreme pathes and the middle way, as well as dukka in Buddha's teaching. 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.